Algemeen

Het privacy beleid is van toepassing op gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkel. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen, met reden dat, hierin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy beleid. Mio Home B.V. is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

Registratie persoonsgegevens

Mio Home B.V. legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten, op de website of uw gegevens achterlaat bij ons op de vestiging, worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van Mio Home B.V..

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

  • In onze showroom/winkel bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren.
  • Bij het bezoeken van onze website.
  • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
  • Bij het invullen van een review, voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
  • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
  • Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website.

Als wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen, bij onze eerste communicatie met u.

Wij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

Geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het kan zijn dan één of meerdere van de volgende partijen uw gegevens ontvangt:

– Bezorgpartners
– Montagepartners
– Servicepartners
– Leveranciers
– Betaalpartners
– IT-dienstverleners

Onze bezorg-, montage-, en servicepartner moet tenslotte bij u thuiskomen om uw product te bezorgen, monteren of om service te verlenen.

Onze leverancier ontvangt een referentie na uw aankoop, en in sommige gevallen komt onze leverancier ook bij u thuis.

Onze betaalpartner ontvangt uw gegevens om de betaling te kunnen verwerken.

Onze IT-dienstverleners bieden diensten aan zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten en onderhoud van onze website.

Als de wet ons ertoe verplicht, delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst, is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Uw persoonsgegevens worden door Mio Home B.V. gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. Om een opdracht uit te voeren,
2. Om u te informeren over de status van uw opdracht,
3. Voor het meten van de klanttevredenheid,
4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
8. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
9. Mio Home B.V. zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende één jaar.

Persoonsgegevens die we van u ontvangen in het kader van een offerte bewaren wij 2 jaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt Mio Home B.V. verzoeken om:

Inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Mio Home B.V. over u verzamelt.
Beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Mio Home B.V. over u verzamelt.
Overdracht van de persoonsgegevens die Mio Home B.V. over u verzamelt.
U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@mio-home.nl

Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen we u om onderstaande gegevens:

Volledige naam
Postcode
Huisnummer
Uw verzoek en/of vraag:
Waarom wij deze gegevens van u nodig hebben, leggen wij u graag uit:

Wij willen u vragen om uw volledige naam, postcode en huisnummer te vermelden per e-mail. Een correcte schrijfwijze van uw volledige naam is belangrijk voor ons matchingprincipe. Wat dit inhoudt wordt zo toegelicht. Daarnaast bent u vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke extra gegevens u geeft.

Waarom willen we deze gegevens weten? Het kan voorkomen dat u meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd, wanneer u bijvoorbeeld een formulier via onze website heeft ingevuld en een offerte gevraagd in de winkel. Hierbij kan het zijn dat uw gegevens net iets anders zijn ingevuld, bijvoorbeeld uw voorletters i.p.v. voornaam of als u gaat verhuizen, uw nieuwe adres i.p.v. uw huidige adres. Als uw gegevens niet volledig hetzelfde zijn, kan het voorkomen dat u meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd.

Wij zullen vervolgens door middel van een matchingprincipe naar registraties van uw persoonsgegevens in ons systeem zoeken. Simpel gezegd zoeken wij op basis van de gegevens die u nu aan ons geeft naar de overige gegevens. Hierbij neemt de kans op een volledig beeld van de bij ons bekende persoonsgegevens toe naarmate u meer gegevens geeft. Het kan dus voorkomen dat niet alle van u bij ons bekende persoonsgegevens worden gevonden omdat we die niet hebben weten te “matchen”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, zullen we na ontvangst van uw verzoek een bevestigingse-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat wij een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we uw verzoek verder in behandeling nemen.

Mio Home B.V. streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we uw verzoek hebben verwerkt zullen we u de benodigde informatie verstrekken. Mocht uw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) worden zullen we u uiteraard een toelichting geven waarom Mio Home B.V. uw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. U heeft recht om, indien u dat wenst, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@mio-home.nl